Rozprawa zdalna – publiczność online

Coraz powszechniejsze stosowanie przez sądy różnych form przeprowadzania czynności procesowych przy użyciu technologii komunikowania się na odległość postawiło pod znakiem zapytania respektowanie zasady jawności rozprawy. Gwarantowana przepisem art. 45 Konstytucji RP...

Rozprawa odmiejscowiona

Bardzo użytecznym rozwiązaniem stosowanym coraz powszechniej w praktyce sądów jest stworzenie stronom procesu możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku strona postępowania może...

Opieka naprzemienna a alimenty na dziecko

Opieka naprzemienna jest stosunkowo nową instytucją, wciąż jeszcze uznawaną za specyficzną formę sprawowania przez rodziców pieczy nad dzieckiem, która to piecza stanowi jeden z atrybutów władzy rodzicielskiej.Istota pieczy naprzemiennejOpieka naprzemienna nad...

Wina w rozwodzie

Kwestią sporną, która bardzo często wysuwa się na pierwsze miejsce w sprawach rozwodowych jest kwestia winy małżonka w rozkładzie pożycia. Zgodnie z treścią przepisu art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód może odstąpić od orzekania o winie jedynie w sytuacji zgodnego...

Umowa najmu a koronawirus

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS- CoV- 2 rodzi wiele pytań dotyczących zasad wynajmu mieszkań i lokali. Zarówno wynajmujący, jak i najemcy rozważają przede wszystkim możliwość...