Rozprawa odmiejscowiona

Bardzo użytecznym rozwiązaniem stosowanym coraz powszechniej w praktyce sądów jest stworzenie stronom procesu możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku strona postępowania może...

Opieka naprzemienna a alimenty na dziecko

Opieka naprzemienna jest stosunkowo nową instytucją, wciąż jeszcze uznawaną za specyficzną formę sprawowania przez rodziców pieczy nad dzieckiem, która to piecza stanowi jeden z atrybutów władzy rodzicielskiej.Istota pieczy naprzemiennejOpieka naprzemienna nad...

Wina w rozwodzie

Kwestią sporną, która bardzo często wysuwa się na pierwsze miejsce w sprawach rozwodowych jest kwestia winy małżonka w rozkładzie pożycia. Zgodnie z treścią przepisu art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód może odstąpić od orzekania o winie jedynie w sytuacji zgodnego...

Umowa najmu a koronawirus

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS- CoV- 2 rodzi wiele pytań dotyczących zasad wynajmu mieszkań i lokali. Zarówno wynajmujący, jak i najemcy rozważają przede wszystkim możliwość...

Wnoszenie do Sądu pism procesowych drogą elektroniczną

Dopuszczalność oraz skuteczność wnoszenia do Sądu pism procesowych w postępowaniu cywilnym za pomocą poczty elektronicznej jest kwestią budzącą liczne rozbieżności, choć ma ona bez wątpienia istotne znaczenie praktyczne. Na wstępie zaznaczyć należy, że poniższe...

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkania i miejsce pobytu dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka w prawnym znaczeniu tego pojęcia należy odróżnić od miejsca pobytu dziecka. Ostatnie jest okolicznością faktyczną oraz pochodną woli rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. Natomiast miejsce zamieszkania to pojęcie formalne...

Nadużycie prawa przez wierzyciela

Zasadą jest, że powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko prawomocnemu orzeczeniu może być oparte jedynie na zdarzeniach, które nastąpiły po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek których zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane. Wartością, która...