Prawo do rozprawy – zmiana k.p.c. z dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. pogłębiają występującą już wcześniej tendencje do zwiększenia liczby spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych ograniczając tym samym prawo strony do rozpoznania sprawy na rozprawie. Do dnia 1 lipca 2023...

Pełnomocnik do doręczeń – zmiana k.p.c. 1 lipca 2023 r.

Zamiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. objęły także kwestie związane z instytucją pełnomocnictwa procesowego. Chodzi tu o wprowadzenie tzw. pełnomocnika do odbioru pism sądowych oraz o zmianę zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa procesowego o prawo do reprezentacji w postępowaniu związanym ze skargą kasacyjną. Poniżej zostanie omówiona pierwsza kwestia tj. pełnomocnictwo do odbioru pism sądowych.

Rozprawa zdalna – publiczność online

Coraz powszechniejsze stosowanie przez sądy różnych form przeprowadzania czynności procesowych przy użyciu technologii komunikowania się na odległość postawiło pod znakiem zapytania respektowanie zasady jawności rozprawy. Gwarantowana przepisem art. 45 Konstytucji RP...

Rozprawa odmiejscowiona

Bardzo użytecznym rozwiązaniem stosowanym coraz powszechniej w praktyce sądów jest stworzenie stronom procesu możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku strona postępowania może...

Opieka naprzemienna a alimenty na dziecko

Opieka naprzemienna jest stosunkowo nową instytucją, wciąż jeszcze uznawaną za specyficzną formę sprawowania przez rodziców pieczy nad dzieckiem, która to piecza stanowi jeden z atrybutów władzy rodzicielskiej.Istota pieczy naprzemiennejOpieka naprzemienna nad...

Wina w rozwodzie

Kwestią sporną, która bardzo często wysuwa się na pierwsze miejsce w sprawach rozwodowych jest kwestia winy małżonka w rozkładzie pożycia. Zgodnie z treścią przepisu art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód może odstąpić od orzekania o winie jedynie w sytuacji zgodnego...