Naruszenie dóbr osobistych

Ochrona dobrego imienia

Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu przed Sądem osób, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone. Współcześnie, w szczególności Internet dający jego użytkownikom złudne poczucie anonimowości, jest polem, na którym najczęściej dochodzi do rażących nadużyć wolności wypowiedzi. Coraz częstsze stają się wypadki naruszenia w sieci dóbr osobistych, między innymi takich jak godność, dobre imię, cześć, wizerunek, twórczość artystyczna. Naruszenie dóbr osobistych w równym stopniu dotyczy osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Powyższe może mieć miejsce na wielu płaszczyznach komunikacji internetowej, np. na popularnych forach dyskusyjnych, portalach opiniodawczych, w mediach społecznościowych itp.

Osoba, której dobro osobiste zostało naruszone przede wszystkim ma prawo żądać, aby sprawca naruszenia złożył oświadczenie o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, najczęściej są to przeprosiny lub odwołanie sformułowanych zarzutów. Ponadto może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli w wyniku naruszenia dobra osobistego ponieśli Państwo szkodę majątkową możliwe jest także żądanie odszkodowania.

Nasza obsługa w tym zakresie obejmuje ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie (użytkownik forum, portalu, administrator), wskazanie możliwych do dochodzenia roszczeń oraz oszacowanie ich wysokości, a następnie reprezentowanie Klientów w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!