Świadczenie 500+ a opieka naprzemienna

Zasadą jest, że tzw. świadczenie 500+ w przypadku, gdy wobec rodziców dziecka został orzeczony rozwód przysługuje temu z nich, któremu Sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Trudności rodzi sytuacja, w której dziecko przebywa w porównywalnych oraz powtarzających się...

Projektowane zmiany k.p.c. – umowa dowodowa /art. 458⁸ k.p.c./

Nowością w projekcie nowelizacji k.p.c. jest wprowadzona do postępowania gospodarczego umowa dowodowa. Zgodnie z projektem strony mogą umówić się, że w postępowaniu gospodarczym w sprawie z danego stosunku prawnego określone dowody nie będą mogły być przeprowadzane...

Projektowane zmiany k.p.c. – plan rozprawy /art. 205⁹ k.p.c./

Projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego zawiera szereg nowych rozwiązań, pośród których znalazł się między innymi tzw. plan rozprawy. Założenia projektu przewidują, że zasadą w postępowaniu cywilnym będzie przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego chyba, że...

Projektowane zmiany k.p.c. – świadek-ekspert

Planowana nowelizacja procedury cywilnej zawiera interesującą zmianę w zakresie środków dowodowych. Przewidziano mianowicie możliwość uzyskania przez Sąd wiadomości specjalnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy od eksperta działającego uprzednio na zlecenie strony...

Ubytki naturalne a odpowiedzialność przewoźnika

Ustalenie zakresu odpowiedzialności przewoźnika za szkodę powstałą w przewożonym towarze wymaga dokonania oceny czy różnica w stanie przesyłki nie jest wynikiem właściwości przesyłki. W sytuacji, w której dochodzi do pogorszenia stanu przesyłki na skutek jej...

Projekt zmian w k.r.i.o. – alimenty natychmiastowe

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jedna z planowanych zmian przewiduje wprowadzenie przyspieszonej procedury przyznawania alimentów. Obok istniejącego trybu dochodzenia...