Wina w rozwodzie

Kwestią sporną, która bardzo często wysuwa się na pierwsze miejsce w sprawach rozwodowych jest kwestia winy małżonka w rozkładzie pożycia. Zgodnie z treścią przepisu art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód może odstąpić od orzekania o winie jedynie w sytuacji zgodnego...

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkania i miejsce pobytu dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka w prawnym znaczeniu tego pojęcia należy odróżnić od miejsca pobytu dziecka. Ostatnie jest okolicznością faktyczną oraz pochodną woli rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. Natomiast miejsce zamieszkania to pojęcie formalne...

Świadczenie 500+ a opieka naprzemienna

Zasadą jest, że tzw. świadczenie 500+ w przypadku, gdy wobec rodziców dziecka został orzeczony rozwód przysługuje temu z nich, któremu Sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Trudności rodzi sytuacja, w której dziecko przebywa w porównywalnych oraz powtarzających się...

Projekt zmian w k.r.i.o. – alimenty natychmiastowe

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jedna z planowanych zmian przewiduje wprowadzenie przyspieszonej procedury przyznawania alimentów. Obok istniejącego trybu dochodzenia...