Wnoszenie do Sądu pism procesowych drogą elektroniczną

Dopuszczalność oraz skuteczność wnoszenia do Sądu pism procesowych w postępowaniu cywilnym za pomocą poczty elektronicznej jest kwestią budzącą liczne rozbieżności, choć ma ona bez wątpienia istotne znaczenie praktyczne. Na wstępie zaznaczyć należy, że poniższe...

Projektowane zmiany k.p.c. – umowa dowodowa /art. 458⁸ k.p.c./

Nowością w projekcie nowelizacji k.p.c. jest wprowadzona do postępowania gospodarczego umowa dowodowa. Zgodnie z projektem strony mogą umówić się, że w postępowaniu gospodarczym w sprawie z danego stosunku prawnego określone dowody nie będą mogły być przeprowadzane...

Projektowane zmiany k.p.c. – plan rozprawy /art. 205⁹ k.p.c./

Projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego zawiera szereg nowych rozwiązań, pośród których znalazł się między innymi tzw. plan rozprawy. Założenia projektu przewidują, że zasadą w postępowaniu cywilnym będzie przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego chyba, że...

Projektowane zmiany k.p.c. – świadek-ekspert

Planowana nowelizacja procedury cywilnej zawiera interesującą zmianę w zakresie środków dowodowych. Przewidziano mianowicie możliwość uzyskania przez Sąd wiadomości specjalnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy od eksperta działającego uprzednio na zlecenie strony...