Prawo do rozprawy – zmiana k.p.c. z dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. pogłębiają występującą już wcześniej tendencje do zwiększenia liczby spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych ograniczając tym samym prawo strony do rozpoznania sprawy na rozprawie. Do dnia 1 lipca 2023...

Pełnomocnik do doręczeń – zmiana k.p.c. 1 lipca 2023 r.

Zamiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. objęły także kwestie związane z instytucją pełnomocnictwa procesowego. Chodzi tu o wprowadzenie tzw. pełnomocnika do odbioru pism sądowych oraz o zmianę zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa procesowego o prawo do reprezentacji w postępowaniu związanym ze skargą kasacyjną. Poniżej zostanie omówiona pierwsza kwestia tj. pełnomocnictwo do odbioru pism sądowych.

Wnoszenie do Sądu pism procesowych drogą elektroniczną

Dopuszczalność oraz skuteczność wnoszenia do Sądu pism procesowych w postępowaniu cywilnym za pomocą poczty elektronicznej jest kwestią budzącą liczne rozbieżności, choć ma ona bez wątpienia istotne znaczenie praktyczne. Na wstępie zaznaczyć należy, że poniższe...

Projektowane zmiany k.p.c. – umowa dowodowa /art. 458⁸ k.p.c./

Nowością w projekcie nowelizacji k.p.c. jest wprowadzona do postępowania gospodarczego umowa dowodowa. Zgodnie z projektem strony mogą umówić się, że w postępowaniu gospodarczym w sprawie z danego stosunku prawnego określone dowody nie będą mogły być przeprowadzane...

Projektowane zmiany k.p.c. – plan rozprawy /art. 205⁹ k.p.c./

Projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego zawiera szereg nowych rozwiązań, pośród których znalazł się między innymi tzw. plan rozprawy. Założenia projektu przewidują, że zasadą w postępowaniu cywilnym będzie przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego chyba, że...

Projektowane zmiany k.p.c. – świadek-ekspert

Planowana nowelizacja procedury cywilnej zawiera interesującą zmianę w zakresie środków dowodowych. Przewidziano mianowicie możliwość uzyskania przez Sąd wiadomości specjalnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy od eksperta działającego uprzednio na zlecenie strony...