Nadużycie prawa przez wierzyciela

Zasadą jest, że powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko prawomocnemu orzeczeniu może być oparte jedynie na zdarzeniach, które nastąpiły po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek których zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane. Wartością, która...

Koszty dla dłużnika w przypadku niesłusznej egzekucji

Uregulowania zawarte w kodeksie postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego określają zasady zwrotu kosztów egzekucji przypadających inicjującemu to postępowanie wierzycielowi. Brak jest jednak przepisu, który wskazywałby wprost co w...