Błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Specjalizujemy się w problematyce związanej z szeroko rozumianymi błędami medycznymi.

Do najczęściej występujących błędów medycznych należy zakwalifikować:

  • błąd diagnostyczny, np. błędna diagnoza, zaniechanie diagnostyki,
  • błąd terapeutyczny, np. zalecenie nieodpowiedniego leku, nienależyte wykonanie zabiegu operacyjnego, podjęcie zabiegu pomimo przeciwwskazań,
  • błąd techniczny, np. podanie niewłaściwego leku, pozostawienie ciał obcych w organizmie chorego,
  • błąd organizacyjny, np. zaniedbania prowadzenia zapisów w historii choroby, brak troski o sterylność narzędzi i opatrunków, nieprawidłowe przechowywanie leków.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w sytuacji, gdy wskutek któregokolwiek z powyższych uchybień szkodę poniesie pacjent. Podejmujemy się także obrony lekarzy przed dochodzeniem nieuzasadnionych roszczeń.

Naszych klientów reprezentujemy zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jak i w toku procesu. Wskazujemy możliwe do dochodzenia w procesie cywilnym rodzaje roszczeń (tj. odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta) oraz pomagamy sprecyzować ich wysokość.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!