Postępowanie w sprawach gospodarczych zniesione ustawą z 2011 r. powraca w projekcie nowelizacji k.p.c. Projekt ustawy przewiduje rozpatrywanie przez sądy gospodarcze spraw wyodrębnionych w oparciu o kryterium mieszane przedmiotowo-podmiotowe.

Z katalogu spraw gospodarczych wyłączono:

 • sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu roszczenie, które gdyby było rozpoznawane przez sąd należałoby do właściwości sądów gospodarczych;
 • sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które gdyby było rozpoznawane przez sąd należałoby do właściwości sądów gospodarczych;
 • sprawy o ustalenie, że orzeczenie sądu lub innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega uznaniu albo nie uznaniu;
 • sprawy o podział majątku wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu;
 • sprawy o wierzytelność nabytą od osoby nie będącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.

Katalog spraw gospodarczych rozszerzono o:

 • sprawy z umów o roboty budowlane oraz związane z procesem budowlanym;
 • sprawy z umów leasingu;
 • sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za długi przedsiębiorcy.

Tak oznaczony zakres spraw gospodarczych powoduje, iż nie zawsze stronami postępowania będą przedsiębiorcy. Osoby te oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi maja uzyskać uprawienie do zgłoszenia żądania rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym. Skuteczne zgłoszenie takiego żądania /zazwyczaj w pozwie albo w odpowiedzi na pozew/ będzie skutkowało rozpoznaniem sprawy przez sąd gospodarczy ale z wg przepisów ogólnych.

Wg projektu nowelizacji w postępowaniu gospodarczym:

 • obowiązkowe będzie podanie adresu poczty elektronicznej przez powoda oraz przez pozwanego /ewentualnie złożenie oświadczenia o braku takiego adresu/;
 • wyłączono zmiany powództwa polegające na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast lub obok dotychczasowego;
 • wyłączono zmiany podmiotowe na zasadzie przepisu art. 194-196 k.p.c. i art. 198 k.p.c.;
 • wyłączono powództwo wzajemne;
 • wprowadzono termin na rozstrzygniecie sprawy w danej instancji /6 miesięcy/;
 • wprowadzono ograniczenie czasowe na powoływanie faktów i dowodów /powód w pozwie, pozwany w odpowiedzi na pozew, w razie potrzeby także w toku sprawy ale w terminie 2 tygodni od dnia kiedy ich powołanie stało się możliwe albo powstała potrzeba ich powołania/;
 • nadano wyrokowi wydanemu w postępowaniu gospodarczym walor tytułu zabezpieczenia;
 • zmniejszono dopuszczalność dowodu z zeznań świadka;
 • wprowadzono umowę dowodową

Emilia Kamińska Kowalewska
Radca Prawny