Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jedna z planowanych zmian przewiduje wprowadzenie przyspieszonej procedury przyznawania alimentów. Obok istniejącego trybu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych powstać ma uproszczony i błyskawiczny tryb gwarantujący natychmiastową realizację podstawowych potrzeb dziecka. Nowa procedura została określona jako postępowanie nakazowe alimentacyjne. Celem zainicjowania takiego postępowania należy złożyć pozew na specjalnym urzędowym formularzu, przy czym w przypadku ubiegania się o alimenty natychmiastowe na kilkoro dzieci, wystarczające będzie złożenie tylko jednego pozwu.
Do pozwu strona dołączy oświadczenie o:

  • uzyskiwanych dochodach,
  • kosztach utrzymania,
    -liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych,
    -niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda,
    -niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację.

W pozwie należy wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednak bez potrzeby ich załączania. Jedynym wymaganym dokumentem będzie odpis aktu urodzenia powoda. Tak złożony pozew Sąd będzie rozpatrywał niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jego wniesienia-na posiedzeniu niejawnym. Alimentacyjny nakaz zapłaty stanie się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, Sąd będzie mógł na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu, a sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwykłym.

Co ciekawe, kwoty zasądzanych świadczeń nie będą determinowane rzeczywistymi potrzebami dziecka, ani możliwościami zarobkowymi pozwanego rodzica. Wysokość alimentów ma być sztywno określona i ustandaryzowana. Minister Sprawiedliwości co roku ogłaszał będzie kwotę przeliczeniową uzależnioną od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od współczynnika dzietności. Kwota ta pozwoli na precyzyjne określenie świadczenia w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Obecnie świadczenie takie wynosiłoby około 500 zł na jedno dziecko, natomiast przy każdym kolejnym dziecku alimenty będą ulegały zmniejszeniu.
Istotnym jest, że uzyskanie alimentów natychmiastowych nie będzie zamykać drogi do dochodzenia innych, wyższych kwot na podstawie obecnie obowiązujących regulacji.

Agata Kamińska
Aplikant Radcowski