Projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego zawiera szereg nowych rozwiązań, pośród których znalazł się między innymi tzw. plan rozprawy. Założenia projektu przewidują, że zasadą w postępowaniu cywilnym będzie przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego chyba, że przewodniczący uzna, iż nie przyczyni się to do sprawniejszego rozpoznania sprawy. Jeżeli na posiedzeniu przygotowawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, wówczas zostanie przygotowany plan rozprawy.

Obligatoryjnym elementem planu rozprawy mają być rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, wobec czego plan rozprawy powinien zastąpić odrębne postanowienia dowodowe.
Dodatkowo w planie rozprawy mogą znaleźć się również takie elementy jak:
a) precyzyjne określenie przedmiotu żądań stron, w tym rozmiaru dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi,
b) dokładne określenie zarzutów, w tym zarzutów formalnych,
c) ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne,
d) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie,
e) harmonogram rozprawy – czyli kolejność i termin przeprowadzania dowodów oraz roztrząsanie wyników postępowania dowodowego,
f) termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku,
g) rozstrzygnięcia co do innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

Zgodnie z koncepcją projektu rozprawa powinna być planowana tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu. W braku takiej możliwości posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach /art. 206¹kpc/. Po sporządzeniu planu rozprawy ma być on podpisywany przez strony, a następie zatwierdzany przez przewodniczącego. Plan rozprawy stanowić będzie załącznik do protokołu posiedzenia przygotowawczego. Projektowane doręczenie stronom z urzędu planu rozprawy ma zastąpić zawiadomienie stron o terminach czynności w planie przewidzianych.

Projekt zakłada również możliwość zmiany planu rozprawy w razie gdyby doszło do jego dezaktualizacji. Zmiana planu następować ma w formie postanowienia po wysłuchaniu stron. Jeżeli w trakcie wysłuchania stron – jedna z nich sprzeciwi się zmianom, wówczas sąd przeprowadzi kolejne posiedzenie przygotowawcze /nie dotyczy to jednak modyfikacji planu polegających na wyznaczaniu dodatkowych terminów związanych z postępowaniem dowodowym/.

Emilia Kamińska-Kowalewska
Radca Prawny