Nowością w projekcie nowelizacji k.p.c. jest wprowadzona do postępowania gospodarczego umowa dowodowa. Zgodnie z projektem strony mogą umówić się, że w postępowaniu gospodarczym w sprawie z danego stosunku prawnego określone dowody nie będą mogły być przeprowadzane /wyłączenie dowodów/.

Umowa dowodowa może zostać zawarta na piśmie po rygorem nieważności albo ustnie przed sądem. W sytuacji w której, jedna ze stron kwestionuje ważność umowy dowodowej to zarzut ten może zgłosić najpóźniej na posiedzeniu na którym powołano się na umowę, a jeżeli uczyniono to w piśmie procesowym – najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli przeprowadzono dowód przed zawarciem umowy procesowej to mimo, objęcia go umową dowodową nie traci on mocy dowodowej.

Skutkiem zawarcia umowy dowodowej jest także to, że sąd z urzędu nie może dopuścić dowodu wyłączonego umową. W sytuacji w której, fakty miałyby być wykazane dowodami wyłączonymi umową dowodową sąd ustala je na podstawie twierdzeń stron w oparciu o całokształt okoliczności sprawy.


Emilia Kamińska Kowalewska
Radca Prawny